Bảo hành bảo dưỡng

Sắp xếp:

Trách nhiệm của chủ xe

Chủ xe có trách nhiệm đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản về bảo hành, các trường hợp được bảo hành và các trường hợp không được bảo hành.